Reklamační řád

Všeobecné informácie

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje a je záväzný pre obchody uskutočnené na webovom serveri www.add-pneu.sk a upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane vystupuje ako Predávajúci spoločnosť Pneuservis Florýk, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddiele C, vložka 56843, a na druhej strane vystupuje Kupujúci.

Odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s tu uvedenými podmienkami reklamácie.

Všetky reklamačné procesy sa riadia platnou právnou úpravou Českej republiky a sú záväzné pre všetky zúčastnené strany.

 

Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru

firma: Pneuservis Florýk, s.r.o.
ulice: Kralická 5040/3
psč, mesto: 796 01 Prostejov

Prípadne e-mailová adresa predávajúcej spoločnosti: info@add-pneu.cz

Pre reklamáciu môže Kupujúci využiť reklamačný formulár, pomocou ktorého identifikuje druh reklamácie, svoju osobu a reklamovaný tovar. V opačnom prípade Kupujúci využije sprievodný list zaslaný prostredníctvom poštových služieb, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti ako je druh reklamácie, identifikácia Kupujúceho a reklamovaný tovar.

 

Postup pri výmene tovaru

 

Ustanovenia tejto časti Reklamačného poriadku („Postup pri výmene tovaru“) sa použijú iba v prípade, keď je kupujúcim Spotrebiteľ, ak nie je stanovené inak.

Pokiaľ ste si objednali produkt, ktorý Vám nevyhovuje alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, radi Vám ich vymeníme za iné. Pokiaľ sa pre výmenu rozhodnete, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

 • Tovar k nám musí byť odoslaný najneskôr 14. deň po fyzickom prevzatí zásielky.

 • Tovar musí byť kompletný, nepoužitý, neporušený, vhodný pre ďalší predaj.

 • Zásielka mieriaca späť k nám musí obsahovať originál alebo kópiu faktúry alebo účtenky av elektronickej podobe vyplnený a odoslaný reklamačný formulár s požiadavkou na výmenu tovaru. Taktiež je možné akceptovať informačný list zaslaný prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, ktorý musí obsahovať potrebné náležitosti na identifikáciu kupujúceho a produktu, ktorého sa výmena týka.

 • Zásielka nesmie byť zaslaná na dobierku. V takom prípade nebude prevzatá.

 • Náklady spojené so zaslaním tovaru späť hradí v plnej výške kupujúci.

   

Vo Vašom vlastnom záujme odporúčame zásielku na adresu obchodu poslať doporučene, s poistením na hodnotu tovaru. V prípade straty či znehodnotenia potom prípadne budete môcť s podacím číslom zásielky u dopravcu uplatniť náhradu škody vzniknutej na zásielke.

Po preskúmaní neporušenosti a korektnosti tovaru bude uskutočnená výmena za Vami požadovaný tovar. Vymenený tovar bude odoslaný na Vašu adresu. V prípade, že cena Vami požadovaného tovaru sa bude líšiť od ceny tovaru pôvodne zakúpeného, bude Vám tento rozdiel ceny fakturovaný alebo vrátený pri prevzatí tovaru spoločne s nákladmi na dopravu.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť Vašu požiadavku na výmenu akceptovať a tovar bude vrátený späť.

Tovar je možné do 14 dní od prevzatia vymeniť aj osobne na adrese Kralická 5040/3, 796 01 Prostejov. V prípade výmeny tovaru z dôvodu chybného plnenia, má Kupujúci taktiež právo na úhradu nákladov na túto výmenu.

 

Postup pri vrátení tovaru (odstúpenie od zmluvy)

 

Ustanovenia tejto časti Reklamačného poriadku („Postup pri vrátení tovaru“) sa použijú iba v prípade, keď je Kupujúcim Spotrebiteľ, ak nie je stanovené inak.

V súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa pre odstúpenie rozhodnete, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

 

 • Tovar k nám musí byť odoslaný najneskôr 14. deň po odoslaní odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 • Tovar musí byť kompletný, nepoužitý, neporušený v originálnom obale. Tovar musí byť vhodný na ďalší predaj.

 • Zásielka mieriaca späť k nám by mala obsahovať originál alebo kópiu faktúry alebo účtenky a minimálne v elektronickej podobe vyplnený a odoslaný reklamačný formulár s požiadavkou na vrátenie peňazí. Taktiež je možné akceptovať informačný list zaslaný prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, ktorý musí obsahovať potrebné náležitosti na identifikáciu kupujúceho a produktu, ktorého sa vrátenie týka.

 • Pokiaľ bol súčasťou objednávky aj darček zadarmo, musí zákazník tiež vrátiť aj darček zadarmo. Vrátený darček musí taktiež spĺňať bod 2. týchto pravidiel.

 • Zásielka nesmie byť zaslaná na dobierku. V takom prípade nebude prevzatá.

 • Náklady spojené so zaslaním tovaru späť hradí v plnej výške kupujúci spotrebiteľ.

   

Vo Vašom vlastnom záujme odporúčame zásielku na adresu obchodu poslať doporučene, s poistením na hodnotu tovaru. V prípade straty či znehodnotenia potom prípadne budete môcť s podacím číslom zásielky u dopravcu uplatniť náhradu škody vzniknutej na zásielke.

Po preskúmaní neporušenosti a korektnosti tovaru bude uskutočnené vrátenie peňazí. Spoločne s kúpnou cenou tovaru Vám budú vrátené aj náklady na dodanie tovaru (tj dodanie tovaru od Predávajúci ku Kupujúcemu). Ak ste zvolili iný ako najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Suma bude vrátená rovnakým spôsobom, akým sme od Vás peňažné prostriedky na základe kúpnej zmluvy prijali. Pri vrátení tovaru však umožňujeme zvoliť vrátenie peňažných prostriedkov iným, a to vami uvedeným spôsobom buď:

 • bezhotovostným prevodom na účet

 • v hotovosti prostredníctvom prevádzky na adrese Kralická 5040/3, 796 01 Prostejov

Zaplatená čiastka bude vrátená v zákonnej 14-dňovej lehote, nie však skôr, ako Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar odoslal.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť Vašu požiadavku na vrátenie peňazí akceptovať. V prípade, že vrátený tovar bude opotrebovaný alebo poškodený iným nakladaním, než je nutné s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, nezaniká tým právo Kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré je dôsledkom nakladania s tovarom iným spôsobom, než je nutné na to, aby sa Kupujúci oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V takom prípade má Predávajúci nárok na náhrada rozdielu medzi cenou tovaru a obvyklou cenou vráteného tovaru. Kupujúcemu teda bude vrátená cena tovaru znížená o nárok Predávajúceho, na čo bude Kupujúci vopred upozornený. V takom prípade Predávajúci umožní Kupujúcemu taktiež vziať svoje odstúpenie od zmluvy späť. V prípade späťvzatia odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci všetky náklady na dodanie tovaru späť Kupujúcemu.

V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chybného plnenia, má Kupujúci taktiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

 

Postup pri reklamácii poškodeného tovaru (záruka za akosť, zodpovednosť za vady pri prevzatí tovaru)


Záruka za akosť

 

Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že tovar bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Dĺžka záručnej doby v prípade Kupujúceho, ktorým je Spotrebiteľ, je 24 mesiacov, pokiaľ nie je určené inak. Dĺžka záručnej doby v prípade Kupujúceho, ktorý je Podnikateľom, je 12 mesiacov, pokiaľ nie je určené inak. Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. – taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare – pokiaľ nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak ide o použitý tovar, a tovar predávaný za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti Predávajúci záruku za akosť neposkytuje.

Prevzatím záruky za akosť nie sú dotknuté práva Kupujúceho z chýb, ktoré má tovar pri prevzatí tovaru Kupujúcim.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou, a pritom nie je zakázaná v návode na použitie) na poškodenia vzniknuté najmä (výluky zo záruky):

 • Mechanickým poškodením tovaru.
 • Vykonaním nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov.
 • Neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

 • Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami.

 • Vykonaním nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov.

 • Tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy.

 • Tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

Tieto obmedzenia neplatia, pokiaľ boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, Kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo Predávajúci deklarované, prípadne ich možno očakávať vzhľadom k vykonávanej reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (najmä faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky. Na žiadosť Kupujúceho Predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodnú firmu Predávajúci, jej identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva Predávajúci namiesto záručného listu Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Pokiaľ je to s ohľadom na poskytovanú záruku potrebné, Predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste Predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva Kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu.

Predĺžená záruka – táto záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom as akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takom prípade záručný list vždy obsahuje vyššie uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamácii. Práva zo záruky zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Zodpovednosť za vady pri prevzatí tovaru

 

Ustanovenia tejto časti Reklamačného poriadku („Zodpovednosť za vady pri prevzatí tovaru“) sa nepoužijú v prípade, keď je Kupujúci Podnikateľ a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka aj jeho podnikateľskej činnosti.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej

 • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa

 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy

 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

   

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Výnimku tvorí tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. – taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare – pokiaľ nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak ide o veci použité, nezodpovedá Predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí Kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci Kupujúcim. Túto dobu uvedie Predávajúci v doklade o predaji veci a dostatočne výrazne aj pri ponúkanom tovare av potvrdení objednávky. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa práva z vád nevzťahujú na vady, pre ktoré bola nižšia cena dojednaná.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je povinný tovar prezrieť čo najskôr po jeho prevzatí a prípadné vady uplatniť u Predávajúci bez zbytočného odkladu od prevzatia tovaru. Neskorým uplatnením vád práva z vadného plnenia Kupujúceho nezanikajú, avšak Predávajúci môže preukázať, že za vady tovaru nezodpovedá.

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar je vadný, alebo Kupujúci vadu sám spôsobil. Ustanovenie Reklamačného poriadku o výlukách zo záruky sa tu použije primerane.

 

Reklamácia

 

V prípade vád, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe alebo vád, ktoré tovar mal pri prevzatí, je kupujúci oprávnený tovar u Predávajúci reklamovať.

V prípade neistoty, či tovar spĺňa podmienky na oprávnenú reklamáciu, môžete skonzultovať s Predávajúcim druh vady, prípadne ďalší postup na infolinke +420 733 739 598 alebo e-mailom na info@add-pneu.cz, kde môžete priložiť aj fotografie poškodeného miesta na posúdenie.

Pokiaľ sa pre osobné odovzdanie/zaslanie tovaru na reklamáciu rozhodnete, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

 

 • Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu.

 • Zásielka mieriaca späť k nám by mala obsahovať originál alebo kópiu faktúry alebo účtenky a minimálne v elektronickej podobe vyplnený a odoslaný reklamačný formulár s požiadavkou na reklamáciu. Taktiež je možné akceptovať informačný list zaslaný prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, ktorý musí obsahovať potrebné náležitosti na identifikáciu Kupujúceho a reklamovaného produktu, ktorého sa reklamácia týka.

Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru. Predávajúci vydá Kupujúcemu Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdané ihneď).

Ak je Kupujúci Spotrebiteľ, o reklamácii rozhodne Predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s Kupujúcim Spotrebiteľom – také predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a Kupujúci Spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku Kupujúcemu Podnikateľovi, kedy o reklamácii bude rozhodnuté najneskôr do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Výsledkom reklamačného konania býva, a Kupujúci je oprávnený zvoliť, podľa povahy vady, tieto nároky:

 

 • Oprava poškodeného tovaru, pokiaľ je to možné

 • Výmena chybnej súčasti tovaru

 • Výmena reklamovaného tovaru za nový (kus za kus) - pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané

 • Výmena tovaru za iný nový tovar - pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané

 • Zľava z kúpnej ceny

 • Vrátenie peňazí - tzn. odstúpiť od kúpnej zmluvy (i) ak nie je oprava, alebo výmena súčasti tovaru možná, (ii) v prípade opakovaného (najmenej troch prípadov) výskytu tej istej vady pre ktorú nemôže tovar riadne užívať (iii) ak je vada podstatným porušením zmluvy

 • Kúpna cena bude Kupujúcemu vrátená:

 • bezhotovostným prevodom na účet

 • v hotovosti prostredníctvom prevádzky– Kralická 5040/3, 796 01 Prostejov

Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má pri uznanej reklamácii právo na zaplatenie nákladov spojených so zaslaním tovaru, v najnižšej možnej miere pre bezpečnú zásielku. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má Kupujúci Spotrebiteľ taktiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu. Tieto čiastky musí Kupujúci preukázateľne doložiť. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá Kupujúci nárok na zaplatenie nákladov spojených so zaslaním tovaru na reklamáciu.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude reklamovaný tovar vrátený, bez opravy/výmeny, späť Kupujúcemu.

 

Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy podľa § 20d zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Oprávneným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia so sídlom v Prahe 2, Štěpánska 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 28.6.2022

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies